top of page

Brukervilkår

Vilkår og betingelser

 

Disse vilkårene ("Avtalen") angir de generelle vilkårene for din bruk av kbkas.no -nettstedet ("Nettstedet"), "KBK AS" -applikasjonen ("Mobilapplikasjon") og alle relaterte produkter og tjenester (samlet "Tjenester"). Denne Avtalen er juridisk bindende mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og Kapp Bil og Karosseriverksted AS (handler som “KBK AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall vil begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og ikke få tilgang til og bruke tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene, godtar du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og KBK AS, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av tjenestene.

 

Kontoer og medlemskap

 

Du må være minst 18 år for å bruke tjenestene. Ved å bruke tjenestene og ved å godta denne avtalen garanterer og bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Hvis du oppretter en konto på tjenestene, er du ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din, og du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen og andre handlinger som er utført i forbindelse med den. Vi kan, men har ingen plikt til, å overvåke og gjennomgå nye kontoer før du kan logge deg på og begynne å bruke tjenestene. Å oppgi falsk kontaktinformasjon av noe slag kan føre til at kontoen din avsluttes. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. Vi vil ikke være ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra deg, inkludert skader av enhver art som oppstår som følge av slike handlinger eller unnlatelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette kontoen din (eller deler av den) hvis vi finner ut at du har brutt noen bestemmelse i denne avtalen, eller at din oppførsel eller innhold vil skade vårt omdømme og vår velvilje. Hvis vi sletter kontoen din av de ovennevnte årsakene, kan du ikke registrere deg på nytt for tjenestene våre. Vi kan blokkere din e -postadresse og Internett -protokolladresse for å forhindre ytterligere registrering.

 

Fakturering og betalinger

 

Du skal betale alle gebyrer eller gebyrer til kontoen din i samsvar med gebyrene, gebyrene og faktureringsvilkårene som gjelder på det tidspunktet et gebyr eller gebyr skal betales. Sensitiv og privat datautveksling skjer over en SSL -sikret kommunikasjonskanal og er kryptert og beskyttet med digitale signaturer, og tjenestene er også i samsvar med PCI -sårbarhetsstandarder for å skape et så sikkert miljø som mulig for brukerne. Skanning etter skadelig programvare utføres regelmessig for ytterligere sikkerhet og beskyttelse. Hvis kjøpet etter vår vurdering utgjør en høyrisikotransaksjon, vil vi kreve at du gir oss en kopi av din gyldige myndighetsutstedte foto-ID, og ​​muligens en kopi av en nylig kontoutskrift for kreditt- eller debetkortet som ble brukt for kjøpet. Vi forbeholder oss retten til å endre produkter og produktpriser når som helst. Vi forbeholder oss også retten til å nekte enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan etter eget skjønn begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er lagt inn av eller under den samme kundekontoen, det samme kredittkortet og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfelle vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi prøve å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble foretatt.

 

Nøyaktighet av informasjon

 

Noen ganger kan det være informasjon om tjenestene som inneholder trykkfeil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan knytte seg til produktbeskrivelser, priser, tilgjengelighet, kampanjer og tilbud. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller mangler, og å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon om tjenestene eller tjenestene er unøyaktig når som helst uten forhåndsvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon om tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, prisinformasjon, bortsett fra det som kreves ved lov. Det bør ikke tas noen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato for tjenestene for å indikere at all informasjon om tjenestene eller tjenestene er endret eller oppdatert.

 

Lenker til andre ressurser

 

Selv om Tjenestene kan koble til andre ressurser (for eksempel nettsteder, mobilapplikasjoner, etc.), innebærer vi ikke, direkte eller indirekte, noen godkjenning, tilknytning, sponsing, godkjenning eller tilknytning til en tilknyttet ressurs, med mindre det er spesifikt angitt her. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra noen virksomheter eller enkeltpersoner eller innholdet i deres ressurser. Vi påtar oss ikke noe ansvar for handlinger, produkter, tjenester og innhold fra andre tredjeparter. Du bør nøye gjennomgå de juridiske uttalelsene og andre vilkår for bruk av ressurser du får tilgang til via en lenke til tjenestene. Din tilknytning til andre ressurser utenfor nettstedet er på egen risiko.

 

Immaterielle rettigheter

 

"Intellektuell eiendomsrett" betyr alle nåværende og fremtidige rettigheter gitt ved lov, felles lov eller egenkapital i eller i forbindelse med opphavsrett og relaterte rettigheter, varemerker, design, patenter, oppfinnelser, goodwill og rett til å saksøke for bortgang, rettigheter til oppfinnelser, bruksrettigheter og alle andre immaterielle rettigheter, i alle tilfeller enten de er registrert eller uregistrert og inkluderer alle søknader og rettigheter til å søke om og bli gitt, rettigheter til å kreve fortrinnsrett fra, slike rettigheter og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller former for beskyttelse og andre resultater av intellektuell aktivitet som består eller vil bestå nå eller i fremtiden i noen deler av verden. Denne avtalen overfører ikke intellektuell eiendom som eies av KBK AS eller tredjeparter, og alle rettigheter, titler og interesser i og til slike eiendommer vil forbli (som mellom partene) utelukkende hos KBK AS. Alle varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med tjenestene, er varemerker eller registrerte varemerker for KBK AS eller dets lisensgivere. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med tjenestene, kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av tjenestene gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke noen av KBK AS eller tredjeparts varemerker.

 

Ansvarsfraskrivelse

 

Du godtar at slik Tjeneste tilbys på en "som den er" og "som tilgjengelig", og at din bruk av Tjenestene utelukkende er på egen risiko. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Vi gir ingen garanti for at tjenestene oppfyller dine krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, betimelig, sikker eller feilfri; Vi gir heller ingen garanti om resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten eller om nøyaktigheten eller påliteligheten til informasjonen som er innhentet gjennom tjenesten, eller som defekter i tjenesten vil bli rettet. Du forstår og godtar at alt materiale og/eller data som er lastet ned eller på annen måte innhentet gjennom bruk av tjenesten skjer etter eget skjønn og risiko, og at du er eneansvarlig for eventuelle skader eller tap av data som skyldes nedlasting av slikt materiale og/eller data. Vi gir ingen garanti for varer eller tjenester som er kjøpt eller innhentet gjennom tjenesten eller transaksjoner som inngås gjennom tjenesten med mindre annet er angitt. Ingen råd eller informasjon, muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra oss eller gjennom tjenesten skal skape noen garanti som ikke uttrykkelig er gitt her.

 

Ansvarsbegrensning

 

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, vil KBK AS, dets tilknyttede selskaper, direktører, offiserer, ansatte, agenter, leverandører eller lisensgivere under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor noen person for indirekte, tilfeldige, spesielle, straffbare, dekning eller følgeskader ( inkludert, uten begrensning, skader for tapt fortjeneste, inntekter, salg, goodwill, bruk av innhold, innvirkning på virksomheten, forretningsavbrudd, tap av forventede besparelser, tap av forretningsmuligheter) imidlertid forårsaket, under enhver ansvarslære, inkludert, uten begrensning , kontrakt, tort, garanti, brudd på lovpålagt plikt, uaktsomhet eller på annen måte, selv om den ansvarlige har blitt informert om muligheten for slike skader eller kunne ha forutsett slike skader. I størst mulig grad tillatt av gjeldende lov, vil det samlede ansvaret for KBK AS og dets tilknyttede selskaper, offiserer, ansatte, agenter, leverandører og lisensgivere knyttet til tjenestene være begrenset til et beløp større enn en dollar eller eventuelle beløp som faktisk betales kontant av deg til KBK AS for den foregående månedsperioden før den første hendelsen eller hendelsen som gir opphav til slikt ansvar. Begrensningene og unntakene gjelder også hvis denne løsningen ikke fullt ut kompenserer deg for tap eller svikter det vesentlige formålet.

 

Skadesløsholdelse

 

Du godtar å holde KBK AS og dets tilknyttede selskaper, styremedlemmer, offiserer, ansatte, agenter, leverandører og lisensgivere skadesløse for og mot gjeld, tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokatkostnader, påført i forbindelse med eller som oppstår som følge av tredjeparts anklager, krav, handlinger, tvister eller krav som gjøres gjeldende mot noen av dem som følge av eller relatert til innholdet ditt, din bruk av tjenestene eller forsettlig forseelse fra din side.

 

Tvisteløsning

 

Utformingen, tolkningen og utførelsen av denne avtalen og eventuelle tvister som oppstår derav, skal være underlagt Norges materielle og prosessuelle lover uten hensyn til dens regler om konflikter eller lovvalg og, i den utstrekning det er aktuelt, lovgivningen i Norge . Den eksklusive jurisdiksjonen og stedet for handlinger knyttet til emnet herfor er domstolene i Norge, og du underkaster deg hermed den personlige jurisdiksjonen til slike domstoler. Du frasier deg herved enhver rett til en jury -rettssak i enhver prosess som oppstår som følge av eller er relatert til denne avtalen. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke denne avtalen.

 

Endringer og rettelser

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen eller vilkårene knyttet til tjenestene når som helst etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg beskjed på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

 

En oppdatert versjon av denne avtalen trer i kraft umiddelbart etter at den reviderte avtalen er lagt ut med mindre annet er angitt. Din fortsatte bruk av tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte avtalen (eller en annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene.

 

Aksept av disse vilkårene

 

Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, har du ikke autorisasjon til å få tilgang til eller bruke tjenestene.

 

Ta kontakt med oss

 

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående denne avtalen, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved hjelp av detaljene nedenfor:

 

https://www.kbkas.no/kontakt

post@kbkas.no

Kveldsrovegen1, 2849 Kapp, Norge

 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 9. august 2021.

bottom of page